Telefon: 20 20 22 04 - Mail: al@saabokom.dk

Standardbetingelser

Standardbetingelser for Saabo Kommunikation vedrørende levering af konsulentbistand, rådgivning, øvrige tjenesteydelser og materiale

Nedenstående betingelser for henholdsvis konsulentbistand, rådgivning m.v., gælder indtil de skriftligt måtte blive ændret af Saabo Kommunikation. Der tages forbehold for trykfejl og lignende.

Betingelserne kommer til anvendelse såfremt der ikke skriftligt er aftalt andet mellem Saabo Kommunikation og køber.

Købers egne leverings- og indkøbsbetingelser medfører ingen forpligtelser for Saabo Kommunikation, medmindre Saabo Kommunikation skriftligt har accepteret dem. Køber erklærer ved sin ordreafgivelse at være erhvervsdrivende.

1. Tilbud, accept og ordrebekræftelse
1.1 Hvis der fremsendes skriftligt tilbud er dette kun bindende for Saabo Kommunikation, såfremt det accepteres inden 30 dage fra dateringen på Saabo Kommunikations tilbud eller indenfor den korteste acceptfrist, der måtte være angivet.

1.2 Saabo Kommunikation forbeholder sig ret til mellemsalg.

1.3 Såfremt Saabo Kommunikations ordrebekræftelse afviger fra købers ordre ved tillæg, indskrænkning eller forbehold, og køber ikke vil acceptere disse ændringer, skal denne inden 8 dage meddele dette til Saabo Kommunikation. I modsat fald gælder alene Saabo Kommunikations ordrebekræftelse.

1.4 Specifikke krav fra køber er kun bindende i det omfang, de er skriftligt bekræftede af Saabo Kommunikation .

2. Ophavsret, brugsret og ejendomsret
2.1 Saabo Kommunikation hæfter overfor køber for, at det leverede ikke krænker trediemands patenter eller ophavsret.

2.2 Saabo Kommunikation forbeholder sig brugsretten til det leverede, indtil betaling af alle fakturaer vedrørende leverancen har fundet sted.

2.3 Køber anvender leverede tekster og materiale, som denne ønsker og i den form som køber ønsker, så længe det sker i købers navn.

2.4 Køber erhverver således kun brugsret til det leverede materiale og dette må ikke sælges eller videregives til tredjemand – ej heller i modificeret form.

2.5. ber erhverver ingen ejendomsret til tekster, værktøjer, dokumentation, manualer eller lignende der er udviklet af Saabo Kommunikation.

3. Købers udskydelse eller annullering af ordren
3.1 For visse ydelser har køber mulighed for på særlige vilkår og mod betaling af allerede udført arbejde (research, forberedelse o.l.) at annullere en ordre eller udskyde leveringstiden herfor, såfremt skriftlig aftale herom på forhånd er indgået med Saabo Kommunikation.

3.2 Såfremt køber ønsker at benytte udskydelsesretten, skal dette ske med et skriftligt varsel på 14 dage.

4. Priser
4.1 De angivne priser er eksklusive moms og andre eventuelle afgifter.

4.2 Forøges Saabo Kommunikations omkostninger som følge af købers forhold, kan Saabo Kommunikation kræve godtgørelse herfor.

5. Betaling
5.1 Saabo Kommunikations standardbetalingsbetingelser er betaling netto 8 dage.

5.2 Betaler køber ikke rettidigt, tilskrives der renter fra fakturaens dato. ?Rente tilskrives efter rentelovens bestemmelser. I tillæg hertil kan Saabo Kommunikation kræve rykkergebyrer, inkassogebyrer og andre udgifter knyttet til inddrivelsen af købesummen. Købers pligt til at betale rettidigt består, selv om køber reklamerer over fejl eller mangler, alternativt skal køber deponere købesummen i tilfælde af, at der påberøbes fejl eller mangler. Køber er under alle omstændigheder forpligtet til at betale rettidigt for den del af leverancen, som ikke er behæftet med fejl eller mangler.

5.3 Aftalte rabatter ydes kun, såfremt betaling indgår rettidigt.

5.4 Køber eller dennes koncernforbundne selskaber er uberettiget til at modregne krav i Saabo Kommunikations tilgodehavende. Saabo Kommunikation har således krav på effektiv betaling.

6. Force Majeure
6.1 Saabo Kommunikation er berettiget til at annullere ordrer overfor køber eller udskyde disses effektuering og er i øvrigt fri for ansvar for enhver manglende, mangelfuld eller forsinket levering, der helt eller delvis skyldes omstændigheder, som Saabo Kommunikation ikke er herre over, såsom oprør, uroligheder, krig, brand, offentlige forskrifter, strejke, lockout, slow-down, mangel på transportmidler, vareknaphed, sygdom eller forsinkelse ved eller mangler ved leverancer fra underleverandører, uheld i produktion eller afprøvning, naturkatastrofer eller manglende energi forsyning. Samtlige købers beføjelser suspenderes eller bortfalder i sådanne tilfælde. Køber kan hverken i tilfælde af annullering eller udskudt effektuering kræve skadeserstatning eller fremsætte noget krav i øvrigt mod Saabo Kommunikation.

7. Ansvar og erstatning
7.1 Følgende generelle forhold for ansvar og erstatning er gældende for alle paragraffer i nærværende standardbetingelser.

7.2 Saabo Kommunikation er i intet tilfælde, der direkte eller indirekte refererer sig til det leverede, dettes brug eller Saabo Kommunikations ydelser i øvrigt, ansvarlig for indirekte tab og følgeskader, såsom driftstab, forgæves omkostninger, skade på person, ejendom eller andre følgeskader, herunder tab eller forvanskning af data. Saabo Kommunikation hæfter således aldrig for driftstab, avance tab eller andet indirekte tab.

7.3 Saabo Kommunikation er under ingen omstændigheder ansvarlig for skader, der skyldes, at køberen har undladt at opfylde de forpligtelser, der påhviler ham. Saabo Kommunikation er ej heller ansvarlig for nogen indirekte skade eller følgeskade, herunder driftstab, manglende besparelser eller for noget krav rejst af tredjemand mod køber, selvom Saabo Kommunikation er blevet gjort opmærksom på sådanne skader, driftstab eller krav.

7.4 Såfremt Saabo Kommunikation er forpligtet til at svare erstatning efter dansk ret, begrænses erstatningen til et beløb svarende til omkostningerne ved at udbedre manglen ved det leverede, og den kan maksimalt andrage den aftalte købesum for den gældende enhed.

7.5 Ovennævnte begrænsning i et erstatningsbeløb skal gælde, uanset hvorledes erstatningskravet begrundes eller formuleres, og gælder således også krav, der begrundes med forsømmelighed eller uagtsomhed.

8. Kæbers økonomiske forhold
8.1 Såfremt kæbers økonomiske forhold efter Saabo Kommunikations opfattelse ikke er tilfredsstillende, eller såfremt køber ikke overholder betalingsbetingelser vedrørende tidligere leverancer, er Saabo Kommunikation berettiget til at annullere ikke effektuerede ordrer, medmindre køber straks, efter skriftligt at re anmodet derom, betaler for alle tidligere leverede varer, og forudbetaler endnu ikke effektuerede ordrer.

8.2 fremt købers økonomiske forhold kan sidestilles med anticiperet misligholdelse kan Saabo Kommunikation kræve erstatning i overensstemmelse med dansk rets almindelige regler.

8.3 Såfremt køber tder i betalingsstandsning, forhandler om akkord eller der afsiges konkursdekret eller lignende over køber, er Saabo Kommunikation berettiget til at ophæve enhver aftale eller suspendere fremtidige leverancer uden at køber kan fremsætte noget krav overfor Saabo Kommunikation. Har Saabo Kommunikation u-forfaldne tilgodehavender forfalder disse straks til betaling.

9. Delvis ugyldighed
9.1 Såfremt en eller flere af bestemmelserne i nærværende standardbetingelser kendes ugyldige, ulovlige eller uigennemførlige, skal ingen af de øvrige bestemmelsers gyldighed, lovlighed og gennemførlighed påvirkes eller forringes deraf.

10. Forældelse af krav
10.1 Intet krav, uanset dets art eller begrundelse, som opstår i forbindelse med leverancer baseret på nærværende standardbetingelser, kan rejses af nogen af parterne mere end 12 måneder efter, at årsagen til kravet er opstået, eller – i tilfælde af manglende betaling – mere end 3 måneder efter datoen for den sidste betaling.

11. Tavshedspligt
11.1 Parterne og deres personale skal iagttage ubetinget tavshed overfor uvedkommende med hensyn til oplysninger vedrørende medkontrahenten og andres forhold, som de før kendskab til i forbindelse med de i denne kontrakt omhandlede leverancer, tjenesteydelser m.v.

12. Værneting
12.1 Retssager ifølge nærværende standardbetingelser afgøres ved retten i århus eller Vestre Landsret, såfremt spørgsmålet er omfattet af Vestre Landsrets kompetence.